X
מטבעות לשון

ביטוי, ניב, צירוף מילים היוצר משמעות שונה מזו של כל אחד ממרכיביו. בפירוקו למילים הניב מאבד את משמעותו. כלומר, המובן של מטבע לשון שונה מזה שמתקבל באופן מילולי מהמילים המרכיבות אותו. לדוגמה: מי שמכיר את המילה "מעמיד" ואת המילה "פנים", לא יוכל להבין מכך את משמעות הביטוי "מעמיד פנים"

לכל  שפה יש אוסף הביטויים שלה, שמקורם רחב ומגוון שמקורו ברקע התרבותי והסביבתי של דוברי אותה שפה והמטבעות נשאבות מההיסטוריה שלהם, מהשכלתם הכללית, מהמיתולוגיה שלהם ושל אחרים, ממשלים, מדימויים שונים. וכן מצירוף שאחת או יותר מהמילים שבו אינה משמשת עוד בלשוננו ונשמרה בתוך מטבע הלשון ועוד.

במסגרת מדור זה נביא מטבעות לשון מכל הסוגים אבל בעיקר מאלה שמקורם בתרבות שלנו

הסבר
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
סוס טרויָיני

1. כּינוּי לאָדָם או לדָבָר המשַמשים הסָחה לִפלישה למַחנֵה האויֵב (על-שֵם סוּס עֵץ גדול שהִניחוּ היוונים בּשַער העיר טרויָה, והכניסוּ אותו אנשי העיר בלי לדעת שחַיילי האויב מִסתַתרים בתוכו)
2. כּינוּי לִפעוּלַת חתירה מוּסוֵוית נֶגֶד אִרגוּן או שִלטון עויֵן, מזימה נֶגֶד מישהוּ הנֶעזֶרֶת בִּבגידה פּנימית מוּסוֵוית;
3. במחשבים ומערכות מידע: תוכנה הרסנית (וירוס), המוסווית כמשחק, כתוכנת שירות או כיישום כלשהו. זוהי תוכנה שלכאורה מבצעת פעולה רצוייה אבל למעשה מסתתרת בה פעולה זדונית (ראו גם: זומבי)
Trojan horse
הסבר
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
בְּצַלְמוֹ וּבִדְמוּתוֹ
(על יסוד בראשית א 26) (במקור) בריאת האדם בדמות האל; (בהשאלה) עשוי כמוהו בדיוק, בצורתו ובמהותו

1. (במקור) בריאת האדם בדמות האל
2. (בהשאלה) עשוי כמוהו בדיוק, בצורתו ובמהותו (על יסוד בראשית א 26)

הסבר
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
קוֹרֵא דָּגַר וְלֹא יָלַד
(קוֹרֵא = עוף ממשפחת התרנגולים הדוגר על ביצים שאינן שלו); (בהשאלה) עושה עושר, שלא במשפט, מרכוש שאינו שלו (על יסוד ירמיה יז 11)

(קוֹרֵא = עוף ממשפחת התרנגולים הדוגר על ביצים שאינן שלו);
(בהשאלה) עושה עושר, שלא במשפט, מרכוש שאינו שלו (על יסוד ירמיה יז, 11 )

הסבר
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עקֵב אָכילֵס
נקודת תוּרפּה, נקודה רגישה, מקום פגיע

נקודת תוּרפּה, נקודה רגישה, מקום פגיע. על-שֵם גיבּור במיתולוגיה היוונית שכל גוּפו היה מחוּסן בִּפנֵי פּגיעה חוּץ מֵעקֵבו