X
תוצאות עבור  "

דחי

"

| (2)
|
תוצאות נוספות
האם התכוונת ל- דוחי
הסבר
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
דֶּחִי, דְּחִי

1. [תנ] תקלה, מַפָּלה, כישָלון: חלצת נפשי ממות... את רגלי מדחי (תהילים קטז 8)
2. [עח] משקל המַיִם שספינה דוחה בּכובדהּ הכּללי
3. אחד מטעמי הנגינה בספרי תהילים, משלי ואיוב
הסבר
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
דְּחִי
(מקרא)
כּישָלון, נפילה, כאמור בפסוק: "כי חִלצתָּ... אֶת רַגלי מִדֶּחִי" (תהילים קטז, 8)