X
תוצאות עבור  "

דיריגיזם

"

| (1)
|
תוצאות נוספות
הסבר
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
דִירִיגִיזְם
(מילון לועזי)
משק בעל אוריינטציה קפיטליסטית אבל שיש בו מעורבות ממשלתית גבוהה בתכנון ובבקרה הכלכליים (צרפתית (dirigisme דִירֶקְטוֹר
1. מְנהל; ראש מוסד, ראש חברה או בנק;
2.אדם המכהן במועצת מנהלים של חברה (לטינית director ) דִירֶקְטוֹרְיוֹן, דִירֶקְטוּאָר 1. הרשות המבצעת בצרפת בימי המהפכה הצרפתית, שהוקמה ב-1795. בין חבריה נתגלעו חילוקי דעות, וב-1799 הוחלפה הרשות בקונסולאט; 2.גוף של הנהלה עליונה במוסד שנבחר ע"י בעלי המניות (גם: דירקטוריה, דירקטוריום) Directoire )