מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר
תוצאות עבור "

על

"
| (6)
|
האם התכוונת ל- עאלעולעיל
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
נרדפות וניגודים
חריזה
[מילת יַחס בהוראות שונות:]
1. [תנ] למעלה: המים אשר מעל הרקיע (בראשית א 7); היה רוכב על החמור (ברכות ד, ה); על השחקים נפשי רוכבת (מלשון הפיוט)
2. [תנ] עִם: ויבואו האנשים על הנשים... הֵביאו חָח ונֶזם וטבַּעת וכוּמָז כל כלי זהב (שמות לה 22)
3. [תנ] בּאֶמצָעוּת: הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם (שמות ו 26); של בית נמר היו מלקטין על החבל ונותנין פאה מכל אומן ואומן (פאה ד, ה); יש על שהוא במקום אות ב' (רש"י בראשית כז 40)
4. [תנ] בּעִניַין, בנוגע ל-: ותקרא אסתר... ותצוֵהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה (אסתר ד 5); באחד באדר משמיעין על השקלים ועל הכלאיים (שקלים א, א); ספר על תולדות האָמנות
5. [תנ] בִּגלַל, מסיבַּת, מִפּנֵי, מֵחמַת-: הנך מת על האִשה אשר לקחת והיא בעלַת בעל (בראשית כ 3); על שלוש עבֵרות נשים מתות (שבת ב, ו); על חטא שחטאנו לפניך באונס וברצון (מלשון הפיוט)
6. [תנ] אֶל, בכיווּן מסוּיָם: ואפנה על ימין או עַל שמאל (בראשית כד 49)
7. [תנ] (ל מקור) חובה, כגון: עלינו להבין ש-: ועליי לתת לך עשרה כסף (שמואל ב יח 11); לא עליך המלאכה לגמור (אבות ב, טז); עלינו לשבח לאדון הכול לתת גדולה ליוצר בראשית (מלשון הפיוט); עליך להכין שיעורים!
8. [עח] רכיב של ביטויים בהוראת למעלה מ-, כגון: עַל- אנושי; עַל-טִבעי
9. [תנ] נגד: כי תצא למלחמה על אֹיביך (דברים כ 1); וכל המתנה על שכתוב בתורה, תנאו בטל (כתובות ט, א); תהיה עליו אכילתו ולא לו (מלשון הפיוט)
10. [תנ] נוסף: ונוסף גם הוא על שֹנאינו (שמות א 10); הרי אלו יתרות על הראשונות (תענית א, ו); להוסיף על דברי חברו
11. [תנ] סָמוּך, על-יד, קרוב: והנה שלֹשה אנשים נִצבים עליו (בראשית יח 2)
12. [תנ] לטובת-, למען-: אשר נלחם אבי עליכם וישלך את נפשו מנגד ויצל אתכם מיד מדיָן (שופטים ט 17); כשהיה מתפלל על החולים, היה אומר: זה חי וזה מת (ברכות ה, ה); על ירושלים עירך ברחמים תשוב (מלשון הפיוט)
13. [תמ] (בין שני מִספּרים או מידות) כּפוּל, מַכפֵּלַת אורך ברוחב, כגון: אמה על אמה: אמה על אמה (סוטה ב, ב); כל סוכה שאין בה ארבע אמות על ארבע אמות, פסולה (עירובין ג); גודל החדר הוא שתיים על שלוש
14. מילת יַחַס אחרי פּעלים, כגון: בּירך על-, כָּעַס על-, וכד' (תן דעתך שצורות הנטייה של עַל שוות לצורות הנטייה של עָלים - ריבוי של עָלֶה): בירך על היין
15. [תנ] מעוּלה מן: ולתתך עליון על כל הגויִם (דברים כו 19)
16. [יב] למרות: אנחנו היה בלבנו לשמור את עצמנו על כל הצרות הבאות עלינו (רש"י תהילים לט 2)
17. [תנ] בתוך: סֹלת חִטים תעשה אותם ונתת אותם על אחד (שמות כט 3-2); נעץ חרב על פתח בית המדרש ואמר: כל מי שאינו עוסק בתורה יידקר בחרב זו (סנהדרין צח)
פירוש
דקדוק
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
נכנַס, חָדַר, בָּאִמרה: שַבֶּשְתָא כֵּיוָון דעָל עָל - שיבּוּש שחָדר (לנוסח של פִּתגָם וכד') קָשֶה לעקור אותו (פסחים קיב.): רבי חייא בר אבא חלש, עָל לגבֵּיה רבי יוחנן, אמר לו: חביבין עליך ייסורים? - אומר לו: לא הן ולא שכרן (ברכות ה); ודניאל עַל ובְעָא מן מַלכָּא (דניאל ב, 16)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
נרדפות וניגודים

1. [תנ] מָרום, גובַהּ: וּנאם הגבר הוקם עָל (שמואל ב' כג 1)
2. [יב] רכיב של ביטויים בהוראות כּלָלי, עליון, רם, כגון: כּוננוּת- עָל; תָכנית-עָל; אֶל-עָל למעלה, לַגובה: מה יעשה לך אֵל ולא עשה? הֵשַח בני אדם ואתה עָל (מלשון הפיוט)
פירוש
דקדוק
נרדפות וניגודים
גובַה, רוּם, מָרוֹם, כאמור בפסוק: "וּמִטַּל השמים מֵעָל" (בראשית כז, 39)
פירוש
דקדוק
נרדפות וניגודים

1. אֶל, כאמור בפסוק: "וַתתפלל על ה'" (שמואל א' א, 10)
2. למעלה ממקום מסוים, כאמור בפסוק: "אשֶר זרעוֹ בוֹ על הארץ" (בראשית א, 11)
3. אֵצֶל, ליד, כאמור בפסוק: "אֵיל פָארָן אשר על המדבר" (בראשית יד, 6)
4. בשֶל... על אודוֹת, בגלל, כאמור בפסוק: "הִנְךָ מֵת על האשה..." (בראשית כ, 3)
5. נוסָף על-, כאמור בפסוק: "ואִם תקח נשים על בְּנֹתַי" (בראשית לא, 50)

על פרוש | על פירוש | על מילון | על הגדרה מילונית | על מילון עברי | על מילון אנציקלופדי | על אנציקלופדיה | על תרגום
על פירוש השם | על פירוש המילה | על משמעות המילה | על ביטויים | על דקדוק | על לשון | על ניבים | על אטימולוגיה
על מילים נרדפות | על ניגודים | על חריזה | על חרוזים | על צירופים | על פתגמים | על ניבים | על תחביר
על ביטויים | על ציטוטים | על ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications