עמית

פירוש

1. [תנ] רֵעַ, חבֵר, אדם שבאים אתו בקשרי ידידות או עסק: ולא תשקרו איש בעמיתו (ויקרא יט 11); אין אדם כיחש בעמיתו עד שכופר בעיקר (תוספתא שבועות ג, ו); האדמה הארורה אין בה רֵע ועמית (מלשון הפיוט)
2. [עח] חבֵר לַמִקצועַ, חבֵר לעבודה, חבר למעמד (בלועזית: קולֵגה): הוא עמיתי מהעבודה
3. חבר עמותה
4. [עח] (בתקנות מס הכנסה) אדם המשלם כספים לקופת גמל בעד תגמולים, קצבת פיצויים או חופשה או הזכאי לקבל כספים ממנה
5. [תנ] חָבר, שָכֵן, רֵעַ, כאמור בפסוק: "הוֹכֵחַ תּוֹכִיח את עמִיתֶךָ" (ויקרא יט, 17)
6. בתקשורת האלקטרונית, תחנת רדיו או טלוויזיה עצמאיים הקשורים בהסכם עם רשת שידור מסויימת והן מקדישות חלק מתכניות וזמן שידור לתכניות שמקורן באותה רשת (למשל, מהדורות חדשות).
7. אדם השווה במעמד, באופי או באיכות.
8. אדם המשלם כספים (או שכספים משולמים בעבורו) לקופת גמל בעד תגמולים, קצבת פיצויים או חופשה או הזכאי לקבל כספים ממנה. (להרחבה ראה מעות)
affiliate planholder peer

עמית דקדוק


[ש"ע; עמיתה, עמיתים, עמיתות] <עמת>

עמית ניבים וצירופים

לא נמצאו ניבים וצירופים לערך עמית

עמית אטימולוגיה

אכדית: emutu = חברה, משפחה. מילה שמקורה אכדית, שפה שמית ששימשה במסופוטמיה בשנים 2300 עד 500 לפה"ס והחליפה את השומרית כלשון היום-יומית של האזור. לעתים האכדית נקראת בבלית-אשורית משום שיש לשפה שני דיאלקטים, אבל ההבדל ביניהם זעום. המילה. אגב, מאותו שורש <עמת> נגזר גם היפוך המשמעות עימות

עמית נרדפות וניגודים

עָמית (תוצאה דומה)
חָבֵר , יָדיד , מַכָּר , קולֵגה , רֵעַ , רֵעֶה [שדה סמנטי: חָבֵר] | ניגודים: יָריב

עמית חריזה

אגַמִית, אַדְמומִית, אָמִיט, אָמִית, אַצְמִית, ארָמִית, אַשְמִיט, בְרומִית, גְמָמִית, דולומִיט, דִינָמִיט, דְמומִית, הֵמִיט, המִית, הֵמִית, הִצְמִית, הִשְמִיט, זַמְזומִית, חָטְמִית, חֶלְמִית, חמָמִית, טֶרְמִיט, יָמִיט, יָמִית, יַצְמִית, יַשְמִיט, לְהָמִיט, לְהָמִית, לְהַצְמִית, לְהַשְמִיט, לַחְמִית, מֵמִיט, מֵמִית, מַצְמִית, מַשְמִיט, נָמִיט, נָמִית, נַצְמִית, נַשְמִיט, סטָלגמיט, עַגְמומִית, עָמִית, עַצְמִית, עַקְמומִית, פומִית, צַלְמִית, צָמִית, קְלומִית, קָמִיט, שָמִיט, תַדְמִית, תָמִיט, תָמִית, תַצְמִית, תַרְמִית, תַשְמִיט, רומית, שֵמית, גֵאוכימית, בוהֵמית, דגְמִית, אגַמית, גֵיהינומית, אוטונומית, הֵטֵרוגָמית, הֵטֵרותֶרמית, אדָמית, הִינומִית, בֵינַיימית, בֵינלְאומית, הומוגָמית, הומוכרומית, דוגמית, הומותֶרמית, הֵמָטותֶרמית, הֵמית, הֵמָתֶרמית, דוממית, גולמית, בִלעָמית, אֵלֶקטְרותֶרמית, אֵלֶקטרודינָמית, אִסלָמית, אֵפידֵמית, אופטימית, הִצמית, בושמית, אוניפורמית, אֵקונומית, דִקלומית, אַגְמִית, אַדמומית, בַהמית, אַגרונומית, אַחְלָמִית, אַלבומית, בַלָמית, אַלמֵימית, אַסטְרונומית, גַסטרונומית, גַשמית, בַשָׂמית, אַנטישֵמית, גַרמית, הַקדָמית, אַקלימית, ביגָמית, אטומית, דיכוטומית, גָלְמִית, דָמית, היפודֶרמית, אָנֵמית, בינומית, אָנונימית, אָנָטומית, אינטימית, דינָמית, אָקָדֵמית, דִמְדומִית, גְרָמִית, דָמִית, אסָמִית, בֶהָמית, אֶנדֵמית, ברומִית, דרומית, חוטמית, חומחומית, חומִית, חושָמית, חַרָמית, חימומית, חלומית, טומטומית, יומית, יורָמית, יַהלומית, יַמִית, יַצמית, טַעמית, כַתמומית, כַרכומית, כַרסָמית, טַקסונומית, יָמית, כימית, יישׂומית, כִתְמִית, כְתָמִית, כְנָמִית, כְרומִית, ימָמית, יתומית, טרומית, ירושַלמית, טרָגיקומית, יקומית, מִדגָמית, לֵגיטימית, לוגָריתמית, לאומית, להַצמית, להָמית, מֵימית, לוטמית, מֵירומית, מומית, מוסלְמית, לִשמית, מונוגָמית, מֵרומִית, מִקדָמית, לַהדָמית, לַחמית, לָטְמִית, מיקרוקוסמית, מקומית, סדומית, סולָמית, סיאָמית, סיכומית, סֻלָמִית, סינונימית, סתָמית, סֶסמית, פוטוכימית, פוטותֶרמית, פִטָמִית, עולָמִית, פולֵמית, פוליגמית, עולָמית, פוליסֶמית, פִתאומית, פונֵמית, פורימית, עַגמומית, פַחמית, עַכומית, פַטָמית, פַטרונומית, עַצמית, עַרְמִית, עַרמומית, עַקמומית, פָאורְסְמִית, פיזִיוגנומית, פיזיונומית, פָנורָמית, פטרוכימית, פיריפורמית, פְגָמִית, פֵיגָמִית, פִטְמִית, פלומית, פְנִימִית, פיטָמית, עמָמית, פלֶקסיפורמית, פרוטושֵמית, פתגמית, פֶסימית, פנטומימית, פנימית, תאומית, תהומית, תאורמית, שומית, תחומית, שַחמומית, תַלָמית, תַלמית, שַעמומית, תַנעומית, תַרגומית, תַרגָמית, שיקומית, שמֵימית, תְלומִית, תורְמִית, תִנְשָמִית, תַלְמִית, תַרְגִימִית, תמימית, שולַמִית, שִקְמִית, שַדְמִית, שַעמומִית, שְׂמָמִית, תֶרמית, תרומית, נִימִית, נִזְמִית, נַחתומית, נַעמִית, נימית, רומִית, רִשְמִית, רַגָמית, רַסמית, רָמִית, קִדמית, קִטְמִית, קִיומית, קֵיסְמִית, קֵיסָמִית, קומית, קוסמית, קונפורמית, קְרומִית, קַסָמית, קַרְדמִית, קַרדומית, קַרְמִית, קידומית, קרומית, וולְפְרָמִיט, הֵמיט, הִשמיט, יַשמיט, יָמיט, להַשמיט, להָמיט, סְטָלַגְמִיט, דו לאומית, אֵין לו מְחִילָה עולָמִית, אֵין לו תַקָנָה עולָמִית, האסֵפה הלאומית, הוצָאה לאומית, הונָאה עַצמית, אֵנֶרגיה גֵאותֶרמית, אדריכלות מודרנית בינלאומית, אַ ריתמית, אַהבה עַצמית, הַגְדָרָה עַצְמִית, הַאבָקה עַצמית, הַגָנה עַצמית, אַחַת דָתו לְהָמִית, הַכָרה בֵין לאומית, הַכָרה עַצמית, הַכָרה פנימית, הַכנָסה לאומית, הַלקָאה עַצמית, הַצָגה יומית, הַערָכה עַצמית, הַפרָיה עַצמית, הַשָאה עַצמית, הַרדָמה מקומית, הַקרָנה קִדמית, איכָר צָמית, בַת חֶלמִית, ביקורֶת עַצמית, בנִייה טרומית, הֶאָרַה פנימית, חנות יממית, יוחנָא יְרושַלְמִית, יום יומית, יִשְׂרָאֵל אֵין לָהֶם בְטִילָה עולָמִית, מֵטֵאורולוגְיָה יָמִית, מוזִיקָה עמָמִית, מֵפֵר עולָמִית, מִשמַעַת עַצמית, מַחלה זיהומית, מַפה אַסטְרונומית, מַצלֵמה פָנורָמית, מַראה פָנורָמית, לָחמה כימית, לשון תַרמית, עלִייה פנימית, פצָצה אָטומית, עתודה אָקָדֵמית, עֶזרה עַצמית, שליטה עַצמית, שַׂערות שולַמִית, רַב פומית, רָשות מקומית, רפואה פנימית, ‏קיימו‏ת מקומית, קַרקַע יַמית, קַרקַע לאומית


עמית פרוש | עמית פירוש | עמית מילון | עמית הגדרה מילונית | עמית מילון עברי | עמית מילון אנציקלופדי | עמית אנציקלופדיה | עמית תרגום
עמית פירוש השם | עמית פירוש המילה | עמית משמעות המילה | עמית ביטויים | עמית דקדוק | עמית לשון | עמית ניבים | עמית אטימולוגיה
עמית מילים נרדפות | עמית ניגודים | עמית חריזה | עמית חרוזים | עמית צירופים | עמית פתגמים | עמית ניבים | עמית תחביר
עמית ביטויים | עמית ציטוטים | עמית ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי