סירחון

פירוש
סֵירָחון, סֵרָחוֹן [תמ]

1. רֵיחַ רָע, צַחנה: שאין באין לידי חימוּץ אלא לידי סֵירָחון (פסחים לה.); המפעל הכימי מֵפיץ סֵירחונות
2. חֵטא, עָוון, אַשמה: שבכל מקום שמזכיר מיתתם, שם מזכיר סֵירחונָם (ספרי פנחס נא:)

סירחון דקדוק


[ש"ע; ז'; סֵירחון-, סֵירחונות, סֵירחונות-, סֵירחונו] <סרח>

סירחון ניבים וצירופים


סירחון אטימולוגיה

לא נמצאה אטימולוגיה לערך סירחון

סירחון נרדפות וניגודים


סירחון חריזה

אִבְחון, גָחון, הולִיכון, חִנְחון, טָחון, צָחון, רָכון, שִבְחון, שָחון, שָכון, בָחון, בִיטָחון, הלִיכון, חון, חִיסָכון, טְרִיפְטִיכון, יָחון, יַרְחון, לִבְחון, לִגְחון, לָחון, לִטְחון, מונָחון, מִטבָחון, מָכון, מַעַרְכון, נִיצָחון, נָכון, מַפוחון, סֵרָחון, פַחון, פִיכָחון, פִיקָחון, פִתְחון, קִימָחון, קַרְחון, שְטִיחון, שִׂיחון, שִיכָחון, תַארִיכון, תִיכון, בִדָחון, בִחון, אבַטִיחון, גִיחון, בגָחון, בִטָחון, גַמְחון, בידָחון, ביחון, ביטָחון, אֶקְדָחון, לִבחון, לגחון, לבחון, מוחון, מִטְבָחון, מִלְחון, לִצחון, מִתָחון, מִקְלְחון, לטחון, מחון, מיתָחון, סֵירָחון, צִחָחון, צִמְחון, פִצָחון, צְרִיחון, ציחָחון, פִכָחון, פִקָחון, פיכָחון, פיצָחון, פיקחון, שיכָחון, שִטְחון, שִכָחון, שִׂיחון, זִרְחון, נִצָחון, ניצָחון, רִחון, ריחון, קִמָחון, קִשָחון, קימָחון, פרחון, אֵזור ביטָחון, אַף לָהֶם וְלא יְרִיחון, דו יַרְחון, בור ביטָחון, אֶמצְעֵי ביטָחון, חגורַת ביטָחון, חדַר ביטָחון, טוַוח ביטָחון, טוחֵן קֶמַח טָחון, כוחות הביטָחון, מועֶצֶת הביטָחון, מִשׂרַד הביטָחון, מַנעול ביטָחון, סיכַת ביטָחון, פִצצַת סֵירָחון, פִצצַת סירָחון, שֵירות ביטָחון, תַהלוכַת ניצָחון, שַעַר ניצָחון, רֶכֶב ביטָחון, קצֵה הקַרחון, קצין ביטָחון


סרחון פרוש | סרחון פירוש | סרחון מילון | סרחון הגדרה מילונית | סרחון מילון עברי | סרחון מילון אנציקלופדי | סרחון אנציקלופדיה | סרחון תרגום
סרחון פירוש השם | סרחון פירוש המילה | סרחון משמעות המילה | סרחון ביטויים | סרחון דקדוק | סרחון לשון | סרחון ניבים | סרחון אטימולוגיה
סרחון מילים נרדפות | סרחון ניגודים | סרחון חריזה | סרחון חרוזים | סרחון צירופים | סרחון פתגמים | סרחון ניבים | סרחון תחביר
סרחון ביטויים | סרחון ציטוטים | סרחון ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון אבניאון | מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי