מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר

אסקופית

פירוש
אַסקוּפּית, אַסְקֻפִּית [עח]
שטיחון שמניחים ליד דלת הכניסה לשֵם ניקוּי סוּליות הנעליים

אסקופית דקדוק


[ש"ע; נ'; אַסקוּפּית-, אַסקוּפִּיות, אַסקוּפִּיות-, אַסקוּפּיתו] <סקף>

אסקופית ניבים וצירופים

לא נמצאו ניבים וצירופים לערך אסקופית

אסקופית אטימולוגיה

על פי המילה אסקופה בלשון חז"ל ושם פירושה: סַף (מחידושי האקדמיה ללשון)

אסקופית נרדפות וניגודים

אַסקוּפּית
מִדרָסה , מַחצֶלֶת , שטיחון [שדה סמנטי: דירה]

אסקופית חריזה

אַלְפִית, כַסְפִית, כַפִית, צִיפִית, מַפִית, תופִית, תַצְפִית, אֶגְרופִית, אוכָפִית, אסופִית, אפִיפִית, גְרופִית, גְרָפִיט, הִידְרופִיט, חִילופִית, כַנְפִית, מוסָפִית, מְצופִית, סופִית, סַלְפִית, צופִית, שִיקופִית, שַלְחופִית, גֵאוגרָפית, אגַפית, אגַפִית, אוטוביוגרָפית, בִיוגרָפית, אוטופית, הֵטֵרוטרופית, אֵינסופית, אֵירופית, הומֵאומורפית, דֵמוגרָפית, אוכָפית, גופית, אֵפית, אושכָפית, הורוסקופית, אוקיָינוגרָפית, אַלסופית, אַסְקֻפִית, אַסקופית, גַפָפית, אַשָפית, אַנפית, אַנתְרופומורפית, ביבלִיוגרָפית, אָמורפית, דימורפית, אכָפִית, היסטוריוגרָפית, היפית, איזוטרופית, גינַנדרומורפית, בָרוגרָפית, בלומַפית, דַפְדַפִית, דַפִית, אסופית, אסַפסופית, הֶיקֵפית, הֶתקָפית, אֶנדומורפית, אנָפִית, גרופית, גרָפית, חופִית, חִלופִית, חופית, חִפִית, חורפית, חַפָפית, חַצָפית, חַתַפית, חטופית, חטָפִית, חילופית, חָפִית, חיפית, חָרפִית, חלופית, חליפית, חפָפִית, חפיפית, חשופית, חרומַפית, יוטרופית, טֵלֵגְרָפִית, טֵלֶגרָפית, טופוגרָפית, טְפִיפִית, טִפִית, כורֵאוגרָפית, כורוגרָפִית, יַכְסופִית, יַטְרופִית, כַסָפית, כַספית, כַשָפית, כַתָפית, יַנשופית, כַרְסָפִית, כַרטוגרָפית, טיפית, יָשְפִית, כְתֵפִית, כתֵפית, כנָפית, טרופית, לוגוגרָפית, מֵטָמורפית, לִיפופִית, לופִית, מְצפִית, מִתקָפית, מַגְרופִית, מַטיפית, לַפָפית, לַפִית, לַפלָפית, מַקופית, ליפית, ליתוגרָפית, מיזַנתְרופית, מיקרוסקופית, מצופית, לֶקסיקוגרָפית, סובטרופית, סִיפִית, סופית, סַיָיפית, סיגופית, סטֵתוסקופית, סטֵנוגרפית, סטֵרֵאוטיפית, סיפית, סיזיפית, סטֶנוגרָפית, ספֶציפית, סֶסמוגרָפית, צִדפית, פוטוגרָפית, פוטוטרופית, פוטופִית, צֵירופית, פולימורפית, פוליקרפית, פומפית, צופית, צִפִית, פונוגרָפית, צְנופִית, עורפית, פורנוגָרפית, פורנוגרָפית, צַלָפית, עַפְעַפִית, פַרצופית, פָלֵאוגרָפית, פילוסופית, פילַנתְרופית, צָפִית, ציפית, עָרְפִית, פיקטוגרָפית, פלואורוסקופית, פלאומורפית, פלאיוטרופית, ענָפִית, צניפית, עקומַפית, שִיקופית, תופית, תֵרַפית, שיתופית, תַנְפִית, שמַרטַפית, שְקופִית, שַחפִית, שָׂפִית, שָׂפית, שזיפית, זִיפִית, זיפית, נְטופִית, נִימְפִית, נגיפית, נִקפית, נֶפִית, רִיפִית, רִפְרופִית, רְצָפִית, רִפרופית, רַצָפית, ריחופית, קְלופִית, קופית, קַרְנַפִית, קַרטוגרָפית, קַרצָפית, קטיפית, אוִירופִיט, אווירופיט, הִיגְרופִיט, הֵטֵרופִיט, אומְבְרופִיט, הִילופִיט, הֵמִיקְרִיפְטופִיט, אֵפִיפִיט, אֵרופִיט, אֵרֵמופִיט, הָלופִיט, גֵאופִיט, גְלִיקופִיט, גָמֵטופִיט, דֶרְמָטופִיט, הֶלְיופִיט, אֶנְדופִיט, לִיטופִיט, לִימְנופִיט, מֵזופִיט, סְכִיזופִיט, סְפֶרְמָטופִיט, סְקִיאָפִיט, סְקוטופִיט, סַפְרופִיט, פִיט, פְלוגופִיט, פיט, פְטֵרִידופִיט, פִירומורְפִיט, פְלוטופִיט, פְרוטופִיט, פֶטְרופִיט, שַפיט, תֵרופִיט, תָלופִיט, תֶרְמופִיט, נֵאופִיט, נִיטְרופִיט, קוקְפִיט, קְסֵרופִיט, דו פַרצופית, אגודה שיתופית, אות סופית, אַבטָחה אגַפית, הַסרָטה מיקרוסקופית, הַפרָיה חוץ גופית, דִיסומָה יַם סופִית, בוגולָה חופִית, אֶבֶן ליתוגרַפית, כוונת טֶלסקופית, יחידה הֶיקֵפית, יחידַת מַטבֵע אֵירופית, כָף סופית, מאֲכיל בכַפית, מַה יָפית, לַבקית אֵירופִית, צ סופית, פ' סופית, עבודה סיזיפית, פִיומִיוסִיטִיס טְרופִית, עשׂורִית יַם סופִית, עֶמדַת תַצפית, שורה עורפית, נון סופית, נשימה הולוטרופית, רפואה חלופית, קוצִית חופִית, קונִית יַם סופִית, קְסִילופְיָה אֶתְיופִית, קְסומָה יַם סופִית, קַרקַע אַנתְרופומורפית, קוסְט בֶנֶפִיט


אסקפית פרוש | אסקפית פירוש | אסקפית מילון | אסקפית הגדרה מילונית | אסקפית מילון עברי | אסקפית מילון אנציקלופדי | אסקפית אנציקלופדיה | אסקפית תרגום
אסקפית פירוש השם | אסקפית פירוש המילה | אסקפית משמעות המילה | אסקפית ביטויים | אסקפית דקדוק | אסקפית לשון | אסקפית ניבים | אסקפית אטימולוגיה
אסקפית מילים נרדפות | אסקפית ניגודים | אסקפית חריזה | אסקפית חרוזים | אסקפית צירופים | אסקפית פתגמים | אסקפית ניבים | אסקפית תחביר
אסקפית ביטויים | אסקפית ציטוטים | אסקפית ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications