מעות - אגרון כלכלה

א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
כ
ל
מ
נ
ס
ע
פ
צ
ק
ר
ש
ת
<<
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
>>

האוטהורן

| הָאוֹטְהוֹרְן, תּוֹצָא
עיקרון פסיכולוגי האומר שהתנהגות של יחיד או קבוצה, המודעים ..

האחדה

| הַאחָדָה
שילוב, כגון מיזוג או איחוד של שנים או יותר ארגונים. (בלועזי..

האחדה

| הַאחָדָה
1. ריכוז ושילוב חשבונות של חברה־אם עם החשבונות של חברות־בת כ..

האחדה

| האחדה (3)
נתינת צורה אחידה או קביעת סדר אחיד לדברים שונים. unificati..

האחדה

| הַאחָדָה (2)
נוהג בחקר זמן ותנועה המשמשת כדי למדוד ולהעריך את תפוקת העוב..

האחדה

| האחדה
בהובלה, ריכוז מספר מטענים של יצואנים שונים למטען כולל אחד, ב..

האחדה

| האחדה
חיבור יחד, איחוד consolidation

האחדה

| האחדה, מדיניות
המדיניות של חברה אם לגבי הכללה או השמטה של חברות בנות בדוחות..

האטה

| האטה
ירידה בפעילות הכלכלית הלאומית. האטה הינה דרגה חלשה יותר מאשר..

האטת עבודה

| הֶאָטַת עבוֹדָה
צורת עיצומים שבה העובדים ממלאים את תפקידם אבל בקצב איטי מהר..

האטת תפוקה

| הֶאָטַת תְּפוּקָה
הקטנת התפוקה במפעל באופן מלאכותי על ידי העובדים, אם כדי למנ..

האינטרנציונל

| הַאִינְטֶרְנַצְיוֹנָל
בהיסטוריה של תנועת העבודה, השם שניתן להתאחדויות פועלים בעלי..

האינטרנציונל הסוציאליסטי

| הָאִינְטֶרְנַצְיוֹנָל הַסּוֹצְיָאלִיסְטִי
בהיסטוריה של תנועת העבודה, the socialist international

האינטרנציונל הקואופרטיבי

| האִינְטֶרְנַצְיוֹנָל הַקּוֹאוֹפֶּרָטִיבִי
בהיסטוריה של תנועת העבודה, cooperative international

האינטרנציונל הראשון

| הַאִינְטֶרְנַצְיוֹנָל הָרִאשוֹן
ראו האינטרנציונל first international

האינטרנציונל הרביעי

| הַאִינְטֶרְנַצְיוֹנָל הָרְבִיעִי
ראו האינטרנציונל fourth international

האינטרנציונל השלישי

| הַאִינְטֶרְנַצְיוֹנָל הַשְּׁלִישִׁי
ראו האינטרנציונל third international

האינטרנציונל השני

| הַאִינְטֶרְנַצְיוֹנָל הַשֵּׁנִי
ראו האינטרנציונל second international

האפלה

| האפלה
1. הרחקת אירוע חי משידור טלוויזיה, כגון שידור חי של אירוע ספ..

האפקה

| האפקה
1. חפירה או לציבה בכיוון אופקי או כמעט אופקי. 2. כרייה לאורך..

האצה

| הֶאָצָה
ע"ע סעיף האצה. acceleration

האצה

| האצה, מקדם
ע"ע מכפיל. acceleration coefficient

האצה

| האצה, עיקרון
ע"ע עיקרון האצה. acceleration principle

האצלה

| הַאצָלָה
העברת מטלות וסמכויות לכפופים על ידי הממונה עם גבור עומס העב..

האצלת סמכויות

| הַאצָלַת סַמְכוּיוֹת
ע"ע אצילת סמכויות. authority delegation

האצלת סמכויות

| הַאצָלַת סַמְכוּיוֹת
הרשאת בעל סמכות לאחר להשתמש בסמכויותיו, כולן או מקצתן, מבל..

הארה

| הארה
שינוי הופעתם של תווים על גבי הצג, כדי לגרום להתייחסות מיוחד..

הארכה

| הארכה
תוספת לפוליסה המעידה כי תוקפה של הפוליסה הוארך. extension

הארכה

| הַארָכָה
המשכתה של התחייבות משפטית מעבר למועד המקורי שנקבע לסיומה. ..

הארקה

| הַארָקה
באלקטרוניקה: התקן בטיחותי המוסיף למעגל החשמלי נקודה המחוברת..

הארקת מגן

| הַארָקַת מָגֵן
באלקטרוניקה: סיכה בממשק למודם המאריקה את המודם. protection..

הבא נכנס ראשון יוצא

| הבא נכנס ראשון יוצא
שיטה לקביעת עלות המכר, שלפיה המוצרים שנמכרו במשך תקופה מסוימ..

הבאה

| הבָאה
העברת נתונים או הוראות מזיכרון חיצוני אל הזיכרון הראשי או מ..

הבאה מראש

| הבָאה מֵרֹאש
העברה של הוראה מן הזיכרון אל המעבד לפני תום הביצוע של ההורא..

הבאת הוראה

| הבָאַת הורָאה
העברה של הוראה מן הזיכרון הראשי אל המעבד. instruction fetc..

הבדדה

| הבדדה
ציפוי בחומר מבדד, כגון הבדדת חוט חשמלי במטרה למנוע התחשמלות...

הבזק רכוב

| הֶבזֵק רָכוּב
ריכוב רגעי של צליל ושל תמונה על תוכנית בטלוויזיה flash

הבחנה

| הַבְחָנָה
תהליך שלפיו יחידות משנה בארגון מפתחים סגולות מיוחדות בתגובה..

הבחנה

| הבחנה
ראה: הפרדה.

הבטחה

| הַבְטָחָה
הצהרה חיובית שנועדה לתת ביטחון לקיומו של חיוב או של מעשה. ..

הבטחה לערבות

| הבטחה לערבות
אמירה של לווה או של צד שלישי שייתן ערבות לאשראי שמועמד לרשות..

הבטחת הכנסה

| הבטחת הכנסה
במדיניות הכנסות, פעולה ממשלתית להקטנת מידת אי-השוויוניות במש..

הבטחת הנפקה

| הַבְטָחַת הַנְפָּקָה
ע"ע חיתום. issue assuring

הבלטה

| הבלטה
הגבהה מעל פני השטח, עשיית דבר לבולט. signalization

הבלעת מידע

| הַבְלָעַת מֵידָע
נטייה קוגנטיווית בעת הערכת ביצוע להטמיע עובדות ונתונים חדשי..

הבנה מילולית

| הבָנָה מִילּוּלִית
במבחני קבלת עובדים: כושר שכלי המתבטא בין השאר בידיעת מילים,..

הבניה

| הַבְנָיָה
חלוקת עבודה בארגונים והתמחות במשימות שונות, ותצורות (קונפיג..

הבניית פעילויות

| הַבְניָיַת פְּעִילוּיוֹת
1. ממד מבני המציין את המידה שבה תפקידים והתנהגויות הם סטנד..

הבנת דיבור

| הבנת דיבור
ראה: זיהוי, דיבור speech derstanding

הבנת תפקיד

| הבָנַת תַּפְקִיד
פעולה שעושה ארגון להבנה וליידוע של התפקיד המוטל על יחיד או ..
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי