מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר
תוצאות עבור "

וועד

"
| (385)
|
האם התכוונת ל- ועד
«1234»
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. באיזו מידה?: עד כמה אתה מוכן לסבול?
2. עד מתי: עד כמה נחכה לו?
3. [תמ] עד איזה שיעור: עד כמה גמילות חסדים?
3. [תנ] כבר כל כך הרבה: עד כמה פעמים אני משביעך (מלכים א' כב 16)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.על-דבר
2. על-דרך
3. על-דעת
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עד כדי השמדה מוחלטת, עד הקץ: עדי ארדֹף ואשיגה ואכה עד חָרמה (אברהם אבן עזרא)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תמ] עד המקום הזה ולא עוד: עד כאן דברי תלמיד ומכאן ואילך דברי הרב (ברכות לב.); עַד כָּאן תחוּם שַבָּת (חגיגה טו.)
2. [תמ] רק זאת בִּלבד: אמרו לו: רבינו, ברכנו! אמר להם: יהי רצון שתהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם, אמרו לו תלמידיו: עד כאן? אמר להם: ולוואי תדעו, כשהאדם עובר עברה אומר: שלא יראוני אדם (ברכות כח.)
3. [תמ] כל-כך: עד כאן העזת פניך בּרַבּךָ? אמר לו: תורה היא וללמוד אני צריך (ברכות סב.)
4. [תמ] עַד גבוּל זה: עד כאן העזת פניך ברבך? (ברכות סב:)
5. [יב] עַד המָקום הזה, עד העניין הזה: עד כאן אומרים בשבת הגדול (הגדה של פסח)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(במִשפטים) עֵד שנקרא להעיד לחובת הנאשם (בעל הדין) או לזכותו ונמצא מוסר עדות הפוכה מכפי שהצהיר בַּתחילה. לאחר שהוכרז עד עוין בעל הדין יכול לפעול בהֶתאם: השופט הכריז על העד כעל עֵד עויֵן
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
על דרך אחֵר (אחרת)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. על דֶרך הכָּתוּב (האמוּר)
2. על דֶרך האמת
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.על דֶרך שאָמר
2. עֵרוב, דֶבר, שחין
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
על דָבר זה; על דרך זו
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עֵד המוסֵר עדוּת אמינה ומדוּיקת, עֵד מהימן שאפשר לסמוך על אמיתוּת דבריו: עד אמוּנים לא יכזב (משלי יד 5)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
הכינוּי המִקראי לעֵד שקר (גם: עד חמס, עד כזב): עֵד בלִיַעַל יליץ משפט (משלי יט 28)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
אחד מן השותפים בפשע, המסכים להעיד נגד חבריו תמורת אי-העמדתו לדין (גם: עד מדינה): הפושעים ביקשו להתנקש בחיי עד המלך כדי לסכל את ניסיון התביעה להרשיעם
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(על יסוד משלי כד 28) עֵד שקר שאינו דובר אמת
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עד שקר (גם: עד בליעל): כי יקום עד חמס באיש לענות בו סרה (דברים יט 16)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עד החָתוּם על שטָר כלשהו
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
הכינוּי המקראי לעֵד שקר (גם: עד בליעל): עֵד כּזָבים יֹאבַד (משלי כא 28)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עֵד המֵעיד מתוך השערה ולא מתוך שראה את המִתרחש במו עיניו
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
אחד הנאשמים שמעיד נגד שאר שותפיו לַעבֵרה. בתמורה לכך הוא מקבל הגנה ולא מועמד לדין על חלקו בפשע, או שמקִלים בדינו
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עד המעיד על מסירתו של מסמך לאדם שלו היה מיועד. (במיוחד על מסירת גט לאישה מגורשת): אין גט כשר בלא עֵדֵי מסירה (רש"י גטין סד)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עֵד מִטַעם הקָטֵגוריה, עֵד שנקרא להעיד לחובתו של הנאשם: עד התביעה הִטה את הכף נגד הנאשם; עד התביעה לא עורר אמינות והשופט פסל את עדותו
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. עד המוסר עדות מפי השמועה ולא ממה שראה בעיניו (גם: עד מִשמוּעה)
2. מי ששמע את הדברים שנאמרו בשעת מעשה
אנגלית: hearsay witness
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(על יסוד סנהדרין כט.) (בהשאלה) לַנִקלה ולַבּוגד בָּזים גם אלו שנזקקים לו עֵדָה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עד המֵעיד במשפט עדות שאינה מתאימה לָאמת (גם: עד חמס, עד בליעל, עד כזב): לא תענה ברעך עד שקר (שמות טו); הוחזקה זו להביא עדי שקר (רש"י מכות ה:)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תמ] עד המֵעיד לחובתו של מישהו, ומתברר שלא היה כלל בִּמקום המעשֶׂה ונתפַּס בעדוּת שקר על־ ידי עדים אחרים. על־פי דין תורה יש להעניש את העד הזומם באותו עונש שרצה לגרום לחברו (גם: עֵד הזָמה): עֵד זומֵם - אביי אמר למפרע הוא נפסל (סנהדרין כד.)
2. [עח] עד המֶלך, עד מדינה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עֵד שנָכח בִּמקום ההתרחשוּת וּמֵעיד על מה שרָאוּ עיניו: כדי להוכיח את אשמת החשוד היה צורך בעֵד ראייה; דרושים עדי ראייה לתאונת פגע וברח
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. מי שֶרָאה מעשה מסוּיָם ויכול להעיד עליו: ויאמר יהושע אל העם עדים אתם בכם כי אתם בחרתם לכם את ה' לעבֹד אותו ויאמרו עדים (יהושע כד 22); האל הוא היוצר... הוא הדין הוא העֵד (אבות ד כב); ואין ירושה נעקרת מן היורשים כי אם בעדים (ספרות ימי הביניים)
2. עדוּת: לא תַענה ברֵעךָ עֵד שקר (שמות כ 16); ואין לי להביא עד מן המקרא (רש"י בראשית לא 10); מי שרוצה לשקר ירחיק עֵדיו (שו"ת)
3. מי שנקרא לבית דין למסור את מה שהוא יודע בעניין העומד לבירור: על-פי שני עדים או על-פי שלֹשה עדים יקום דבר (דברים יט 15); לקיים את השטר ובלא העדָאת עֵדים שיעידו על כתב ידן (רש"י כתובות כא:); התביעה זימנה עדים רבים.
4. הוכחה, אישור: מי בהם יגיד זאת ורֹאשֹנות ישמיענו יִתנוּ עֵדֵיהֶם ויצדקוּ (ישעיה מג 9); מעשים טובים אשר עשו ידיך נמהרים יהיו נגדך להיות עֵדֶיךָ וסהדיך (מלשון הפיוט)
5. סימַן זיכָּרון: וענתה השירה הזאת לפניו לעֵד כי לא תִשָכח מפי זרעו (דברים לא 21) (תן דעתך להבדל בין אֵד ובין אֵיד ולבין עֵד)
אנגלית: witness; testimony; memorial
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תנ] חתיכת בד וכד' שהאישה משתמשת בה בימי וִסתה לספיגת הדם: ונהי כטמא כולנו וכבגד עִדים כל צִדקֹתינו (ישעיהו סד 5); בנות ישראל משמשות בשני עֵדים (נידה ב, א); עֵד, סדין שבודקת בו (רש"י נידה נז:)
2. [יב] בֶּגד מלוכלך וּבלוּי: עלי מה אקרעה מלבוש ומַדים, ולבּתי כבגד עש ועִדים (מלשון הפיוט) (תן דעתך להבדל בין אֵד ובין אֵיד ולבין עֵד)
אנגלית: tampon; worn out
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
קבוצת אנשים בעלי אמונה דתית משותפת (ראו: העדה החרדית)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(בישראל) ציבור דתי בעל הכָּרה מדינית לצורך הקמה והפעלה של מוסדות דתיים ובִכללם מוסדות שיפוט עצמיים בענייני המעמד האישי
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(בנצרות) תנועה דתית נוצרית שנוסדה בשנת 1884. עדי ה' מתנגדים לשירות צבאי (פציפיסטים) ומִתכַּחשים לחובות האזרח כלפי המדינה. הם מפָרשים את הנֶאמר בתנ"ך ובברית החדשה כפשוטו וכלשונו ומאמינים כי שיבתו של יֵשוּ קרובה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עדים שדבריהם עלולים להפליל את הנֶאשם עד לגזַר דין מוות: כיצד מאיימין על עדי נפשות? (סנהדרין ד, ה)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עֲדִי<sup>1</sup>

1. [תנ] תכשיט; קישוטיהם האישיים של הגבר ושל האישה, שהיו עשויים מעֶצם, מצֶדף, מעצמות דגים, מאבן ומשֵן וממַתכת שניתנו כמתנות אירוסין, כמתנות למלך וכמִנחה לאלים: וישמע העם את הדבר הרע הזה ויתאבלו ולא שתו איש עֶדיו עליו (שמות לג, 4); זכה אהרון לעדי החושן הנתון על הלב (רש"י שמות ד 14)
2. [עח] תכשיט קטן, כגון טבַּעת, עגיל: רכשתי עדי לבִתי
אנגלית: jewelry, ornament
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מֵירוץ: בּמֶתג ורֶסן עֶדיו לִבלום (תהילים לב, 9)
אנגלית: race
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
פֶּה: הגואל משחת חיָיכי המעטרֵכי חסד ורחמים, המשׂביע בטוב עֶדיֵךְ (תהילים קג, 5-4); ועֶדיִי מדבר עתָק בלמתיו (ספרות ימי הביניים)
אנגלית: mouth
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.השלָמה לפי הנתונים האחרונים, הבָאה והתאמה עד עכשיו: עדכּוּן מספר התושבים במדינות השונות;
2.הבאה למצב ההווֶה על כל החידוּשים: עדכּוּן המשרד במכשוּר חדשָני
3. אספקת מידע שוטף ליחיד או לקבוצה בעניין כלשהו
4. שינוי מידע על פי המידע הזמין המאוחר ביותר
5. שינוי תוכנו של קובץ או של בסיס נתונים, כדי להתאימם למציאות חדשה. העדכון יכול להיעשות עבור שינוי בודד או עבור קבוצת שינויים, ויכול לכלול הוספת, ביטול ושינוי נתונים.
אנגלית: update
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מַסֶכת בת שמונה פרקים, בסֵדר "נזיקין" בַּתלמוד, שעִניינה: עדויות של הלָכות פסוּקות, בעניינים מעניינים שונים, ובדברים ובמחלוקות שיוצאים מן הכלל. ההלכות שבמסורת זו נקראות גם "בחירתא" (הלָכות נבחרות) משום החשיבות המיוחדת והיוצאת מן הכלל שלהן
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תמ] הצהרה של עֵד, דברי העד: אמר רבן שמעון בן גמליאל: קיבלנו עֵדוּתכם (עדויות ח, ג); אם לא יענה עֵדוּתו יעונֶה (מלשון הפיוט)
2. [תנ] כּינוּי לִשנֵי לוּחות הבּרית או לאחת ממִצוות התורה, חוק: עדות ה' נאמנה (תהילים יט, 8)
3. [תמ] הוכחה, ראָיה: עֵדוּתי מעידה עליי (מדרש רבה שיר השירים, 3); כבר ראינו זה באר היטב בראיות ידועות והתקיים בּעֵדוּיות ברורות (ספרות ימי הביניים)
4. [יב] כינוי לסימני בגרות: ממקום עדותן (ספרות ימי הביניים)
5. [תמ] כלל שלפיו כל הלָכה המוּבאת כ'עדוּת' היא הלכה פסוקה
6. [עח] הֶסכּם בכתב בין שני צדדים שבו מפורטות ההתחייבוּיות ההדדיות: שני הצדדים חתמו על העֵדוּת
7. [עח] הקראה בעל-פה של תנאי ההסכם שבין שני הצדדים, כשהם מַבּיעים את הסכָּמתם במַעמד עדים
8. [תנ] הוראה לַמְנַצֵּחַ (בתחילת פרק תהילים), כאמור בפסוק: "למנצֵחַ על שוּשַן עֵדוּת" (תהילים ס, 1)
9. [עח] (בפרסום ובתקשורת) שיטה שבה ממליץ משתמש במוצר אשר מרוצה ממנו, או בר־סמכא שאחרים ישתמשו בו, כגון רופא על רפואה מסוימת (בלועזית: טֶסְטִימוֹנְיָיל)

אנגלית: testimony, testimonial, evidence
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(במשפט) דברי עֵדוּת הבּאים לאַשֵר עֵדוּת אחֶרת באותו משפּט: שתי העדויות סותרות זו את זו ואין עדות מסַיַיעַת אף לא לאחת מהן
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עֵד המסַפֵּר דברים ששמע מפּי אחרים אך לא חווה אותם בעצמו או שלא ראה בעצמו. לעדות כזו יש פחות משקל בבית המשפט (ראו: עד שמיעה)
אנגלית: hearsay evidence
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עדות שאינה אמת ושנועדה להפליל או לזכות את הנאשם, שלא כדין: אמר הקב"ה אם העדת לחבירך עדות שקר מעלה אני עליך כאלו העדת עלי שלא בראתי שמים וארץ (ברכות ט, פרק א)
אנגלית: false testimony
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עֵדוּת עקיפה, עֵדוּת המיוּסדת על נסיבּות מסוימות שמהן אפשר להסיק על מהלך האירועים
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
הספָּקה של עדשושיות לצילום, כגון על-ידי תַבליט, דחיסה או ציפּוּי
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עד לכיליון: נלחם בו עדֵי אובֵד
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(על יסוד יחזקאל טז 7) תכשיטים יקרים עדַיִין
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(על יסוד ישעיה סה 18) לנֶצח נצחים, לעולמים
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
לָנֶצח: שישו וגילו עדי עד (ישעיהו סה 18)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
לזמן קצר ביותר: ושמחת חָנף עדי רגע (איוב כ 5)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.[תנ] ציבור, קהל: וסמכו זקני העדה את ידיהם על ראש הפר (ויקרא ד 15); ואגיד פלאיך בעדת חסידים ונסיך בתוך עוטי גדילים (מלשון הפיוט)
2. [עח] ציבור של אנשים שיש להם מנהגים, דת ותרבות השונים ברובן מהכלל, כגון: העדה הדרוזית, העצה הצ'רקסית
3. [עח] יהודי בַּגולה שסיגל לו בִּרבות השנים אורַח חיים מיוחד, ומִנהגים השונים ממִנהגי היהודים בארצות אחרות שהתגוררו בה כגון: עדת הספרדים, עדת האשכנזים
4. [תנ] לַהקה של בּעלי חיים: והנה עדת דבורים בגווית האריה (שופטים יד 8); קבוצות מתגים כאלה נקראות בשם עדות ובכל עֵדה ועֵדה ירמשו אלפי אלפים מתגים (ספרות ימי הביניים)
5. [תנ] קבוצה: עדַת מַלאכים
6. [תנ] פעוּלה פורמָלית בפני עדים, בלא כל עדוּת בִּכתב (בראשית כא 30)
7. [תמ] עשׂרה אנשים מישראל (עשרה יהודים). נאמר שכל דבר שבִּקדוּשה לא יהא אלא בּעדה: כמו קריאה בהפטרה, קדיש, נשיאת כפיים של כוהנים וכו': העֵדה התכנסה לבִרכּת כוהנים
8. (בנצרות) סגנון בנייה של הכנסייה המערבית
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.נקֵבה של עד: הִנֵה האֶבֶן הזֹאת תִהיֶה בָנוּ לעֵדה (יהושע כד 27); עֵדת ההגנה החלה במתן עדותה
2. סימַן זיכָּרון: את שבע כבשׂת תִקַח מידי, בעבורת היה לי לעֵדה, כי חפרתי את הבאר הזאת (בראשית כא 30)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מִנהג שנִתקדש בָּעם והפך למִצווה וּלחוק: אלה העדֹת והחקים והמשפטים אשר דִבּר משה אל בני ישראל (דברים ד 45)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
תכשיט זהב המוּפץ על-ידי החֶברה הממשלתית למֵדַליות ולמַטבְּעות בצוּרות ובגדלים שונים
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.[יב] יִתרון בטיב או בכַמוּת, עליונוּת, זכות קדימה: דאין עדיפות בשבעת המינין אלא מברך על איזה שירצה תחילה (ספרות ימי הביניים); בתקציבים שהוקצו על־ידי הממשלה ניתנה עדיפות לביטחון המדינה
2. [עח] האיכות או המצב של היות עדיף
3. [עח] רציית דבר אחד יותר מאשר דבר אחר
4. [עח] דירוג בסדר של חשיבות
5. [עח] הערכות ושיקולים שעל פיהם בוחרים פרטים או גופים, מתוך מספר מסוים של חלופות שוות, את החלופה המתאימה להם ביותר. (ראו: סדר עדיפויות)
6. פעולה של משוא פנים לאדם או לדבר אחד על פני אחר או אחרים (לדוגמה: משוא פנים או העדפה בקבלת עובדים או במתן שירותים בגלל היכרות, ידידות, המלצות מגבוה וכיו"ב.
7. (בחוק) לגבי תביעות, סדר יישובם מתוך הרכוש הנתבע. (למשל: למשכנתא ראשונה עדיפות על משכנתא שנייה; לחוב מובטח יש עדיפות על חוב שאינו מובטח וכד')
8. (בייצור) רמת החשיבות של תכנית או משימה, הקובעת את מקומה בתור ההמתנה לעיבוד. (גם: קדימות). (ראו: עָדִיף)
priority, preference
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תנ] מתן עדיפות
2. [יב] ריבוי
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
סוג דגים ממשפחת הסַרדינִיִים. גופם ארוך ופיהם חסר שיניים. באילַת מצויים שני מינים: ע' כָּסיף וע' כּסוף־פַּס
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.נעימות, אדיבות
2. אצילוּת, רַכּוּת: עדינות נפשה כבשה את לבו
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עדִירָה  <sup>1</sup>

1. [תמ] עידור, חפירה: עדור לי שתי עדירות ובקע לי שתי בקיעות (מדרש רבה קוהלת א); נשחת כל הברזל בעדירה, מחזיר לו הניצב של עץ (רמב"ם הלכות שאלה ופיקדון)
2. [עח] עישׂוּב, דילוּל יבול או תיחוּח האדמה במעדֵר
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
סרסוּר זונות: עדוּלָמי הוא שֵם תואר לכל מי שמשדך נשים לאנשים בדרך זנות (ספרות ימי הביניים)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
יהודים יוצאי ארצות אירופה הנוצרית, גרמניה, מזרח אירופה ומרכזה, ארצות צפון מערב אירופה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
יהודים יוצאי אסיה וצפון אפריקה, כגון עירָק, תימן, סוריה, פרס, מרוקו וכו'

וועד פרוש | וועד פירוש | וועד מילון | וועד הגדרה מילונית | וועד מילון עברי | וועד מילון אנציקלופדי | וועד אנציקלופדיה | וועד תרגום
וועד פירוש השם | וועד פירוש המילה | וועד משמעות המילה | וועד ביטויים | וועד דקדוק | וועד לשון | וועד ניבים | וועד אטימולוגיה
וועד מילים נרדפות | וועד ניגודים | וועד חריזה | וועד חרוזים | וועד צירופים | וועד פתגמים | וועד ניבים | וועד תחביר
וועד ביטויים | וועד ציטוטים | וועד ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications