מילון אבניאון - מילון עברי עברי
מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר

הסכם עודפים פירוש

פירוש

הסכם בין שתי רשימות של מועמדים לכנסת בנוגע לקולות עודפים שנשארים אחרי חישוב המנדטים. המטרה היא למנוע בזבוז של קולות שלא הספיקו למנדט והיו יורדים לטמיון אלמלא ההסכם
ראו גם: עודף

באנגלית: surplus vote agreement, apparentment

דקדוק למילה הסכם עודפים


[ש"ע; ז']

ביטויים עם המילה הסכם עודפים

לא נמצאו ניבים וצירופים לערך הסכם עודפים

מקור המילה הסכם עודפים (אטימולוגיה)

לא נמצאה אטימולוגיה לערך הסכם עודפים

מילים נרדפות למילה הסכם עודפים

לא נמצאה נרדפות וניגודים לערך הסכם עודפים

חרוזים למילה הסכם עודפים

אַפוקְרִיפִים, הִיֵרוגְלִיפִים, חורְפִים, מְחַפִים, מְצַפִים, מִתְיַפִים, סְעִיפִים, שַׂרְעַפִים, ג'יפים, ג'ירָפים, גֵאוגרָפים, הודפים, גדופים, הדופים, אגַפים, אוטוגרָפים, בִיוגרָפים, הִיֵירוגְלִיפִים, אוכָפים, גדָפים, הדָפים, הדיפים, הִירוגְלִיפִים, דֵמוגרָפים, אֵלֶקטְרוסקופים, אוסָפים, דִפדופים, גופים, אופים, גופיפים, אושכָפים, אושפים, אִנפופים, הורוסקופים, אוקיָינוגרָפים, אוקָפים, דחופים, אחילופים, אַכסָפים, דחָפים, דחיפים, אַלופים, אַלְפִים, דַפדַפים, דַפים, אַפים, גַפָפים, אַשָפים, אַשקופים, אַשקָפים, הַרדופים, אַרכופים, אַרכיבישופים, אַרזָפים, בַקבוקַפים, אידוגרָפים, איגופים, גידופים, ביבלִיוגרָפים, אכופים, אטופים, הידרוגרָפים, איכופים, אטיפים, גילופים, בילופים, אילופים, דילופים, אָלֶפים, איסופים, היסטוריוגרָפים, גיפופים, היפים, אָפוקְרִיפִים, בישופים, איזוטופים, גינַנדרומורפים, גירוסקופים, גואֵלְפִים, בלומַפים, דלופים, בלופים, גלופים, אליפים, גלָפים, אסופים, אסָפים, אסיפים, גפופים, דפופים, אפופים, דפיפים, אֶגרופים, הֶחלֵפים, הֶיצֵפים, הֶצרֵפים, אֶשכָפים, הֶתקֵפים, אנֵפים, גרופים, גרָפים, ח'ליפים, חֵירופים, חופים, חונָפים, חורָפים, חורשָפים, חַדַפים, חַלָפים, חַפָפים, חַצָפים, חַנְפופִים, חטופים, חטָפים, חטיפים, חילופים, חילָפים, חָפים, חישׂופים, חָרַפרַפים, חליפים, חפופים, חצופים, חתָפים, חשׂופים, חשָׂפים, חשׂיפים, חנֵפים, חרומַפִים, חרופים, חריפים, יִיחופים, טֵירופים, כולפים, טופוגרָפים, טִפטופים, כֵפים, כורֵאוגרָפים, כורוגרָפים, טִרטופים, טְרָפִים, טורפים, טחופים, יחֵפים, יַטרופים, כַסָפים, יַפיופים, טַפים, כַתָפים, כַשָפים, יַנשופים, כַרטוגרָפים, כיסופים, כיפופים, יָפים, טיפים, כישופים, כיתופים, יָשפים, טינופים, כַפכַפים, יליפים, כסופים, כסַפסַפים, יפֵהפים, יפֵיפים, טפופים, כפופים, כפיפים, כשופִים, כתופים, כנופים, כנֵפים, כנַפנַפים, טרופים, טרֵפים, כרונוגרָפים, טרַפרָפים, טרֶמפים, לוגוגריפים, לוגוגרָפים, מאוגָפים, מאוגרפים, מאוכָפים, מוגָפים, מגולָפים, מודלָפים, מאולָפים, מִדלָפים, מאוסָפים, מגופים, מגופָפים, מאופָפים, מאונפָפים, מִגרָפים, מאַגרֶפים, מוחלָפים, מאַלפים, מאַספים, מִכסופים, מִכסָפים, מוכסָפים, לוטפים, מִכפָפים, מוכתָפים, מִכנָפים, מוסכָפים, מוסטָפים, מוסָפים, מִסעָפים, מועדָפים, מִצחָפים, מִצטָרפים, לופים, מוצָפים, לִפלופים, מוצלָפים, מועפים, מִצפים, מוצעָפים, מִצרָפים, מִתאַגרְפים, מִתחַלפים, מִתחַנפים, מִתפַלסְפים, מִתעַלפים, מִשתַתפים, מִשתַזפים, מותקָפים, מִתקָפים, מִזקָפים, מונָפים, מִרדָפים, מורדָפים, מוקָפים, מוקצָפים, מַגַפגָפים, מַדחפים, מַדָפים, מַגלְפים, מחולָפים, מַאליפים, מחופים, מַאפים, מחוצָפים, מחושָׂפים, מַחפים, מַחשֵׂפים, מַחשׂופים, מַטיפים, מַטפים, מַכתופים, מַטרְפים, לַפָפים, מַצליפים, לַפלָפים, מַערָפים, מַעקָפים, מַשאפים, מַשקופים, מַשקיפים, מַזלְפים, מַנשְפים, מַרתְפים, מַקופים, מַקָפים, מַקיפים, מַקלְפים, מַקצְפים, מיוחָפים, מיופיָיפים, מיופים, לטופים, מכופָפים, מיושָפים, מכותָפים, מכושָפים, מטונָפים, מכונָפים, מטורָפים, מכַשפים, ליטופים, לטיפים, ליפופים, ליפים, ליתוגרָפים, מיזַנתְרופים, לינוטיפים, מיקופים, מיקרוסקופים, ממוגָפים, מלויָפים, מלוטָפים, מלופָפים, מלופלָפים, ממוצנָפים, ממושקָפים, מסוגָפים, מסוחָפים, מסויָפים, מסוטָפים, מסולָפים, מסופים, מסועָפים, מסונָפים, מעויָפים, מעוטָפים, מעולָפים, מפולסָפים, מעופים, מצופים, לפופים, מצופָפים, מצועָפים, מעופפים, מצונָפים, מצורָפים, מצלפים, משוחָפים, משויָפים, משוסָפים, משופים, מתופפים, משופשָפים, משותָפים, משוקָפים, משַתפים, מזויָפים, מזופָפים, מזועָפים, מזוקָפים, מֶחטָפים, מֶחלָפים, לֶקסיקוגרָפים, מנוגָפים, מנופים, מנוזָפים, מרופים, מרוצָפים, מרופָפים, מרועָפים, מרַחפים, מקולָפים, מקורצָפים, מקורקָפים, סגופים, סִיופים, סִפים, סופים, סִפסופים, סחופים, סַיָיפים, סחיפים, סַרעַפים, סיגופים, סטופים, סכופים, סטֵתוסקופים, סטֵנוגרפים, סטֵרֵאוסקופים, סטָטוסקופים, סיָיפים, סילופים, סָפים, סינופים, סירופים, סלופים, ספיגמוגרָפים, סעיפים, ספקטרוגרָפים, סֶסמוגרָפים, סנופים, סניפים, סקוטוגרָפים, סקופים, עודָפים, עדופים, עִיופִים, צופִים, עדיפים, עוטפים, צֵירופים, פוליפים, צופים, פופים, צִפצופים, עִפעופים, עושָפים, פֵריסקופים, עורָפים, צורפים, פורנוגרָפים, עוקפים, פַרסַפים, פַרצופים, עיֵיפים, עטופים, עטַלֵפִים, עיטופים, עטיפים, פים, צילופים, עילופים, פילַנתְרופים, ציפופים, פיפים, ציפים, צָרופים, עיקופים, עלופים, צלופים, צליפים, צלָפים, צעופים, צפופים, צעיפים, עפָפים, פֶטרוגליפים, ענופים, צנופים, ענַפנָפים, צניפים, ענָפים, פרופים, ערופים, צרָפים, צריפים, עריפים, ערָפים, עקָפים, עקיפים, שדופים, תִחלופים, שִחלופים, שִיופים, שוטפים, שֵיזָפים, שִלחופים, תִסחופים, תוסָפים, תופים, שופים, תִפתופים, שִפשופים, שותָפים, תִרחופים, שֵריפים, תַגליפים, שַאפופים, שחופים, תַחליפים, שַכָפים, שחָפים, שַלצָדפים, תַסחיפים, תַפוחַפים, שַפשָפים, תַצרְפים, תַעקיפים, תַשאיפים, תַשטיפים, תַשקיפים, תַזקיפים, תַרחיפים, שַרשיפים, תַקיפים, שַקָפים, שטופים, תכופים, תכָפים, שטָפים, תיפופים, שיפים, שיתופים, תיקופים, שיקופים, שלופים, תְרָפִים, תַסְקופִים, שמַרטַפים, שלָפים, שליפים, שסופים, שרעַפים, שֵׂירופים, שְׂעִפִים, שפופים, שׂחיפים, שַׂרעַפים, שׂרָפים, שתָפים, שזופים, שזיפים, שנָפים, שרופים, שרַפרַפים, שרַשכַפים, תרָפים, תקופים, שקופים, תקֵפים, שקיפים, זִיופים, זִלעופים, זִרזופים, זַלעָפים, זַרזיפים, זילופים, זיפופים, זיפים, זלופים, זלָפים, זעופים, זקֵפים, זקופים, זקיפים, נודפים, נואפים, נגופים, נִכסָפים, נוטפים, נדיפים, נגָפים, נגיפים, נִכפים, נִכפָפים, נִטרָפים, נוסָפים, נִספים, נופים, נֵפים, נִצפים, נִפנופים, נִשדָפים, נִשלָפים, נִשפים, נִשׂרָפים, נִשקָפים, נִתקָפים, נִזעָפים, נִרדָפים, נִרפים, נוקפים, נִקצָפים, נַאפופִים, נַטופים, נידופים, ניגופים, ניאופים, נידָפים, ניטופים, נטיפים, נטָפים, נישופים, ניזופים, נפופים, נשָפים, נשיפים, נֶהדָפים, נֶאסָפִים, נזופים, נֶחטָפִים, נֶחלָפים, נֶחשָׂפים, נֶחרָפים, נקופים, נקָפים, נקיפים, רדופים, רופפים, רִפרופים, רחיפים, רַפים, רַצָפים, רַפרַפים, רידופים, ריחופים, ריצופים, ריפים, רָפים, רישופים, רעופים, רצופים, רפופים, רצָפים, רציפים, רפיפים, רעָפים, רעיפים, רשופים, רשָפים, קופִים, קְלִיפִים, קולפוסקופים, קופים, קופיפים, קִרצופים, קַרטוגרָפים, קַרצָפים, קַרפיפים, קַרנַפים, קטופים, קיטופים, קָלֵדוסקופים, קילופים, קָצַפים, קינופים, קלופים, קלָפים, קליפים, קצופים, גִיוס כסָפים, הופֵך דַפים, אַמות סִפים, הַשמָטַת כסָפים, בְצִפְצוף מְצַפְצְפִים, אמות הסיפים, בִניָין של קלָפים, בִניָין של קלפים, בַעַל כשָפים, אֶבֶן פילוסופים, הֶסכֵם עודָפים, חַיִים מטורָפים, יָמים טרופים, כרובים ושרָפים, מִגדַל צופים, מִלחֶמֶת אֶגרופים, מַחלַת יָאפים, מַעשֵׂה כְשָפִים, מַעשֵׂה כשָפים, מעָרַת נטיפים, לשון גידופים, עוגַת רצָפים, עושֶׂה פַרצופים, צַמְדָן זִיפִים, פוסֵח על שתי הסעיפים, פָנִים זועפִים, פסיחה עַל שתֵי הסעיפים, שומרַן דַפים, שַלוַות פילוסופים, שַרפַט אלָפים, תַרפַט אלָפים, שְמִיטַת כְסָפִים, שַׂר הַכסָפים, שנַת הַכסָפים, נופֶת צופים, נָעו אַמות הַסִפִים, נֶאמָנִים מְשותָפִים, רובֵה צַלָפים, רַב בִין הָאוכָפִים, רָאשֵי האלָפים, קדֵרה שֶל שותָפים, קולות צָפים


דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications