מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר

גנב סוסים

פירוש

(בהשאלה) אדם נכלולי הקושר קשרים עם טיפוסים כמוהו לביצוע מעשים לא כשרים, ובדרך כלל איש ציבור העושה מעשים לא כשרים בחשאי, עם שותפים כדמותו ויוצא ללא פגע. לעתים משמש הביטוי דווקא בהקשר חיובי, כאשר נאמר על אדם שאפשר לסמוך עליו: הוא מהימן מאוד, אפשר לגנוב איתו סוסים

בואו להכיר עוד ביטויים שמשלבים בתוכם סוסים

גנב סוסים דקדוק

לא נמצא דקדוק לערך גנב סוסים

גנב סוסים ניבים וצירופים

לא נמצאו ניבים וצירופים לערך גנב סוסים

גנב סוסים אטימולוגיה

במקור הביטוי ציין מצב עובדתי כפשוטו. כיום, בלשון סגי נהור, מכונה אדם ישר כאדם שאי אפשר לגנוב אתו סוסים

גנב סוסים נרדפות וניגודים

לא נמצאו נרדפות וניגודים לערך גנב סוסים

גנב סוסים חריזה

אֵירוסִים, אֵירושִׂים, אַקְסִים, אָשִׂים, הִקְסִים, הֵשִׂים, יָשִׂים1, יָשִׂים2, כְבָסִים, לְהַקְסִים, לָשִׂים, מְבַסְסִים, מְהַסִים, מַקְסִים, מֵשִׂים, נִיסִים, נַקְסִים, נָשִׂים, תַקְסִים, תָשִׂים, אבוסים, הדַסִים, גִיוסים, דוכָסים, אוכלוסים, בבָסים, אֵירוסים, אִיקְסִים, בולבוסים, דולוסים, אִלפָסים, אִסטְניסים, בוסים, דוסים, גוססים, דִסקוסים, אֵפוסים, אופָסים, דופסים, הִנדוסים, בונוסים, אונָסים, אֵרוסִים, בורֵקָסים, בֵרָסים, בורסים, אורתודוקסים, אוקיָינוסים, אֵקָליפטוסים, בוקסים, הִקסים, אַגָסים, גַבָסים, דחוסים, אַבצֵסים, גַיָיסים, דַיָיסים, אַטלָסים, דחיסים, אַמבולַנסים, אַלבַטרוסים, גַלגַסים, וַלסים, אַלנוסים, בַסים, גַסים, אַספָרָגוסים, אַפוטרופוסים, גַפָסים, אַנדְרוגינוסים, אַנָסים, בַרדְלָסים, דַרדָסים, בַרדָסים, אַרכיטיפוסים, אַרכיליסטיסים, גַרסים, הידוסים, ביאוסים, אידוסים, איבוסים, גיבוסים, איביסים, אטונָסים, איחוסים, דיליזַ'נסים, אימפולסים, היסוסים, אָסים, גיסים, ביסים, דיסקוסים, איפוסים, אינוסים, אינטֵרֵסים, אירוסים, וירוסים, איקסים, גלובוסים, דורְסִים, בלוסים, גַסִים, בָסִים, המָסים, בסוסים, בסיסים, גסָסים, דפוסים, אפונָסים, אפַרכָסים, דפָסים, דפיסים, אפָסים, אֶבגינוסים, הֶדפֵסים, הֶטפֵסים, הֶכנֵסים, הֶמסֵסים, אֶפיקורסים, הֶפרֵסים, אנוסים, אנָנָסים, ארוסים, דרוסים, הרוסים, גרוסים, אריסים, גריסים, ארָסים, גרֶפסים, ברֶקסים, חבוסים, חוסים, חִספוסים, חַסחוסים, חַספָסים, חָרָסים, חמוסים, חמָסים, חסָסים, חסיסים, חפוסים, חפַספסים, חפיסים, כובסים, כבוסים, יִיחוסים, כביסים, כוסִים, כִסכוסִים, טוסטוסים, כונסים, כִרטוסים, טַוָוסים, כַבָסים, יחוסים, טַיָיסים, כַיָיסים, יחָסים, טַסים, כַספָסים, כַנָסים, כַרטיסים, יַקְסִים, יַקסים, טיכוסים, טכָסים, כיסים, טיפוסים, כינוסים, כמוסִים, כַסְכוסִים, כמָסים, כסוסים, כעוסים, כעָסים, טפָסים, כפיסים, כנוסים, טקָסים, מבואָסים, מגויָסים, מדויָסים, מובָסים, מהוסים, מאוסים, מגוסָסים, מהוסָסים, מבוסָסים, מודפָסים, מאופָסים, מדופרָסים, מהונדָסים, מאונָסים, מאורָסים, מהַנדְסים, להַקסים, לוטוסים, מְטוסים, מוטָסים, מִכמָסים, מוכסים, מוכנָסים, מִכנָסים, מהָרסים, מֵמֵסים, מומָסים, מִלעָסים, מִסים, מִסמוסים, מִתגַייסים, מִתכַבסים, מִתכַנסים, מותסָסים, מִתפַלמְסים, מִתעַלסים, מִתפָסים, מִתרַפסים, מִתרָסים, מותרָסים, מִנגָסים, מדרָסים, מִרמָסים, להקסים, לוקסים, מַאבוסים, מַדחסים, מחוספָסים, מַדפֵסים, מַדפיסים, מַגרוסים, מַחסים, מַטָסים, מחָסים, מַכניסים, מַמסיסים, מַפלְסים, מַעמָסים, מַעמיסים, לַעסוסים, מַפרְסים, מַפריסים, מַתסְסים, מַתסיסים, מַרסְסים, מכובָסים, מָגִסים, מיאוסים, מיוחָסים, מכוסכָסים, מכוסים, מכוסָסים, מכונָסים, מטוקָסים, מכַסים, מטַפסים, מכָסים, לכיסים, ליעוסים, מיתוסים, מיניבוסים, ממוסמָסים, מלועָסים, ממורָסים, מסורָסים, מסוקָסים, מסיסים, מסיפָסים, מפוחָסים, מפויָסים, מעומָסים, מפולָסים, מעוסים, לעוסים, מפוספָסים, מפורכָסים, מפוקָסים, מפוקסָסים, מעַסים, מפַרנְסים, לעָסים, לעיסים, מתוכסָסים, משוסים, משונָסים, מנוגָסים, מנומָסים, מנוסים, מרוכָסים, מרוסָסים, מקולָסים, סגוסים, סֵירוסים, סוסים, סחוסים, סַיָיסים, סיאַנסים, סטָטוסים, סים, סיסים, סָסים, סָריסים, סיקוסים, ספינקְסים, סֶרוויסים, פִיוסים, פִינַנְסִים, פולמוסים, פִנקוסים, פִנקָסים, פִרכוסים, פורנָסים, פחוסים, פַלדָסים, פַלגָסים, פַסים, פַספוסים, פַפירוסים, פַרדֵסים, פַרנָסים, פַקרֵסים, פיחוסים, עיכוסים, פיטָסים, פיָיסים, פילוסים, עימוסים, עילוסים, פיתוסים, פָנָסים, פירוסים, פיקוסים, עמוסִים, עמוסים, פלוסים, פַסִים, פלָסים, עלָסים, פסֵיפָסים, פסיסים, פספסים, פרדוקסים, פרוסים, פרימוסים, פריסים, פרָסים, עריסים, ערָסים, פרנוסים, פקוסים, תבוסים, שבוסים, תִכסוסים, תבָסים, שביסים, שוסים, תוססים, תופסים, תורמוסים, תַדפיסים, תַחמָסים, תַכסיסים, תַטפיסים, תַרכוסים, תַרסיסים, שינוסים, תסוסים, תסיסים, תסָסים, תפוסים, תפיסים, תפָסים, תֶרמוסים, שנוסים, שנָסים, תרוסים, תריסים, נוגסים, נגוסים, נִדרָסים, נְכָסים, נוכסים, נגָסים, נִכנָסים, נִמאָסים, נוסים, נִתפָסים, נִרמָסים, נִרפָסים, נַחסים, נַנָסים, נַרקיסים, ניג'וסים, נכוסים, נימוסים, נָסים, נמֵסים, נסיסים, נציונליטסים, נֶאנָסים, נֶהרָסים, נֶחמָסים, נֶעלָסים, רוכסים, רופסים, רֵזונָנסים, רַדיוסים, ריבָסים, רכוסים, ריכוסים, רכָסים, ריסוסים, ריסים, רמוסים, רסוסים, רסיסים, רפוסים, רֶפלֶקסים, קוביוסטוסים, קֵירוסים, קוליָיסים, קולָסים, קולמוסים, קִסקוסים, קונדָסים, קונוסים, קונטְרֵסים, קִנרֵסים, קורסים, קורפוסים, קורנָסים, קִרקָסים, קַוָואסים, קַלגַסים, קַסְקַסִים, קַסקַסים, קַתרוסים, קַקטוסים, קילוסים, קיסוסים, קיסים, קָנַבוסים, קינרֵסים, קרוסים, קרָסים, נכָסים, אבות טיפוסים, דִברֵי פִיוסים, הִתחַדדות יחָסים, הִתקָררות היחָסים, הַברָחַת נכָסים, הַשָרַת אפָסים, הַשמָטַת אַפָסים, דיכוי אפָסים, בִריון קַסקַסים, בִרכַת הנִסים, דַל מְדֻלְדָל מִן הַנְכָסִים, בַעַל כִיסִים, בַעַל נכָסים, בַעַל נימוסים, ביקור נימוסים, אֶפֶס אפָסים, גנב סוסים, יורֵד מִן הַפַסים, יורֵד מן הפַסים, כְתנֶת פַסִים, כונֵס נכָסים, כינוס נכָסים, כתונֶת פַסים, ירידה מֵהפַסים, מוכְתָר בְנִימוסִים, מַעמיד אֶת העגָלה לִפנֵי הסוסים, מַעשֵׂה נִסים, מנַהֵל פִנקָסים, מנַקֵב כַרטיסים, סִפרות המיתוסים, עולֶה עַל הפַסים, עַל הנִסים, עישׂור נכָסים, תורת הרפלקסים, נִסֵי נִסים, נִשבָר לִרסיסים, נושֵׂאת מטוסים, נַנָס שֶבַנַנָסִים, נָאוִוית פַסִים, ניפוץ מיתוסים, רסיסֵי רסיסים, מטען כחול פסים, אימון טייסים, טריטון הפסים, מרגנון כחול פסים, סַטירית הפסים, תורַת הָרֶפְלֶקְסִים, קִיכלית הפסים


גנב סוסים פרוש | גנב סוסים פירוש | גנב סוסים מילון | גנב סוסים הגדרה מילונית | גנב סוסים מילון עברי | גנב סוסים מילון אנציקלופדי | גנב סוסים אנציקלופדיה | גנב סוסים תרגום
גנב סוסים פירוש השם | גנב סוסים פירוש המילה | גנב סוסים משמעות המילה | גנב סוסים ביטויים | גנב סוסים דקדוק | גנב סוסים לשון | גנב סוסים ניבים | גנב סוסים אטימולוגיה
גנב סוסים מילים נרדפות | גנב סוסים ניגודים | גנב סוסים חריזה | גנב סוסים חרוזים | גנב סוסים צירופים | גנב סוסים פתגמים | גנב סוסים ניבים | גנב סוסים תחביר
גנב סוסים ביטויים | גנב סוסים ציטוטים | גנב סוסים ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications